2 writes to MgmtData
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1397this.MgmtData = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String84, 84); 1429this.MgmtData = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String84);