4 writes to KeySize
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
963this.KeySize = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String198, 198); 1031this.KeySize = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String198); 1115this.KeySize = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String198, 198); 1170this.KeySize = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String198);