13 references to PrivateKey
System.IdentityModel (13)
System\IdentityModel\Tokens\X509AsymmetricSecurityKey.cs (13)
122if (this.PrivateKey == null) 127RSA rsa = this.PrivateKey as RSA; 184if (this.PrivateKey == null) 197if ((this.PrivateKey as DSA) != null) 199return (this.PrivateKey as DSA); 207if ((this.PrivateKey as RSA) != null) 209return (this.PrivateKey as RSA); 214return this.PrivateKey; 343if (this.PrivateKey == null) 357AsymmetricAlgorithm privateKey = LevelUpRsa(this.PrivateKey, algorithm); 389DSA dsa = (this.PrivateKey as DSA); 396RSA rsa = (this.PrivateKey as RSA); 455return (this.PrivateKey != null);