4 writes to Authenticator
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
966this.Authenticator = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String201, 201); 1034this.Authenticator = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String201); 1118this.Authenticator = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String201, 201); 1173this.Authenticator = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String201);