3 references to WriteXml
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\Tokens\SamlAttributeStatement.cs (1)
145this.SamlSubject.WriteXml(writer, samlSerializer, keyInfoSerializer);
System\IdentityModel\Tokens\SamlAuthenticationStatement.cs (1)
260this.SamlSubject.WriteXml(writer, samlSerializer, keyInfoSerializer);
System\IdentityModel\Tokens\SamlAuthorizationDecisionStatement.cs (1)
243this.SamlSubject.WriteXml(writer, samlSerializer, keyInfoSerializer);