6 overrides of DecryptKey
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\Tokens\RsaSecurityKey.cs (1)
29public override byte[] DecryptKey(string algorithm, byte[] keyData)
System\IdentityModel\Tokens\SecurityKeyElement.cs (1)
68public override byte[] DecryptKey(string algorithm, byte[] keyData)
System\IdentityModel\Tokens\SymmetricKey.cs (1)
49public override byte[] DecryptKey(string algorithm, byte[] keyData)
System\IdentityModel\Tokens\X509AsymmetricSecurityKey.cs (1)
119public override byte[] DecryptKey(string algorithm, byte[] keyData)
System.IdentityModel.Selectors (2)
infocard\client\System\IdentityModel\Selectors\InfoCardAsymmetricCrypto.cs (1)
144public override byte[] DecryptKey(string algorithmUri, byte[] keyData)
infocard\client\System\IdentityModel\Selectors\InfoCardSymmetricCrypto.cs (1)
65public override byte[] DecryptKey(string algorithmUri, byte[] keyData)
8 references to DecryptKey
System.IdentityModel (5)
System\IdentityModel\Protocols\WSTrust\WSTrustSerializationHelper.cs (1)
2389secret = wrappingKey.DecryptKey(encryptedKeyClause.EncryptionMethod, encryptedKeyClause.GetEncryptedKey());
System\IdentityModel\SecurityUtils.cs (1)
520return unwrappingSecurityKey.DecryptKey(encryptionMethod, wrappedKey);
System\IdentityModel\Selectors\SecurityTokenResolver.cs (1)
146byte[] unwrappedKey = unwrappingSecurityKey.DecryptKey(wrappingAlgorithm, wrappedKey);
System\IdentityModel\Tokens\SecurityKeyElement.cs (1)
75return _securityKey.DecryptKey(algorithm, keyData);
System\IdentityModel\Tokens\X509CertificateStoreTokenResolver.cs (1)
101byte[] unwrappedKey = unwrappingSecurityKey.DecryptKey(wrappingAlgorithm, wrappedKey);
System.ServiceModel (3)
System\ServiceModel\Security\SecurityUtils.cs (3)
650return unwrappingSecurityKey.DecryptKey(encryptionMethod, wrappedKey); 2274byte[] unwrappedKey = unwrappingSecurityKey.DecryptKey(wrappingAlgorithm, wrappedKey); 2289byte[] unwrappedKey = unwrappingSecurityKey.DecryptKey(wrappingAlgorithm, wrappedKey);