1 write to Version
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\SspiHelper.cs (1)
168Version = WinNTAuthIdentityVersion;