3 references to HasPrivateKey
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\Tokens\RsaSecurityKey.cs (3)
203this.privateKeyStatus = rsaCryptoServiceProvider.PublicOnly ? PrivateKeyStatus.DoesNotHavePrivateKey : PrivateKeyStatus.HasPrivateKey; 211this.privateKeyStatus = PrivateKeyStatus.HasPrivateKey; 219return this.privateKeyStatus == PrivateKeyStatus.HasPrivateKey;