2 writes to BearerKeyType
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1020this.BearerKeyType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String263, 263); 1088this.BearerKeyType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String263);