2 references to DefaultEncryptionAlgorithm
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\CryptoHelper.cs (1)
408return GetSymmetricAlgorithm(null, SecurityAlgorithms.DefaultEncryptionAlgorithm );
System\IdentityModel\Tokens\EncryptedKeyEncryptingCredentials.cs (1)
24: this( new X509EncryptingCredentials( certificate ), SecurityAlgorithms.DefaultSymmetricKeyLength, SecurityAlgorithms.DefaultEncryptionAlgorithm )