1 write to validator
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Selectors\X509SecurityTokenAuthenticator.cs (1)
58this.validator = validator;
1 reference to validator
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Selectors\X509SecurityTokenAuthenticator.cs (1)
77this.validator.Validate(x509Token.Certificate);