2 writes to ReferenceList
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1297this.ReferenceList = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String162, 162); 1321this.ReferenceList = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String162);
1 reference to ReferenceList
System.IdentityModel (1)
System\ServiceModel\Security\ReferenceList.cs (1)
17internal static readonly XmlDictionaryString ElementName = XD.XmlEncryptionDictionary.ReferenceList;