2 writes to DesEncryption
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
614this.DesEncryption = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String101, 101); 643this.DesEncryption = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String101);