2 writes to SamlTokenType
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
833this.SamlTokenType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String151, 151); 849this.SamlTokenType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String151);
1 reference to SamlTokenType
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\WSSecurityJan2004.cs (1)
587return XD.SecurityXXX2005Dictionary.SamlTokenType.Value;