4 writes to CombinedHash
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
967this.CombinedHash = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String202, 202); 1035this.CombinedHash = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String202); 1119this.CombinedHash = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String202, 202); 1174this.CombinedHash = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String202);