6 overrides of EncryptKey
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\Tokens\RsaSecurityKey.cs (1)
46public override byte[] EncryptKey(string algorithm, byte[] keyData)
System\IdentityModel\Tokens\SecurityKeyElement.cs (1)
84public override byte[] EncryptKey(string algorithm, byte[] keyData)
System\IdentityModel\Tokens\SymmetricKey.cs (1)
54public override byte[] EncryptKey(string algorithm, byte[] keyData)
System\IdentityModel\Tokens\X509AsymmetricSecurityKey.cs (1)
155public override byte[] EncryptKey(string algorithm, byte[] keyData)
System.IdentityModel.Selectors (2)
infocard\client\System\IdentityModel\Selectors\InfoCardAsymmetricCrypto.cs (1)
173public override byte[] EncryptKey(string algorithmUri, byte[] keyData)
infocard\client\System\IdentityModel\Selectors\InfoCardSymmetricCrypto.cs (1)
70public override byte[] EncryptKey(string algorithmUri, byte[] keyData)
6 references to EncryptKey
System.IdentityModel (5)
System\IdentityModel\CryptoHelper.cs (1)
319byte[] wrappedKey = wrappingCredentials.SecurityKey.EncryptKey(wrappingCredentials.Algorithm, secret);
System\IdentityModel\Protocols\WSTrust\WSTrustSerializationHelper.cs (1)
2419byte[] encryptedKey = protectedKey.WrappingCredentials.SecurityKey.EncryptKey(protectedKey.WrappingCredentials.Algorithm, protectedKey.GetKeyBytes());
System\IdentityModel\SecurityUtils.cs (1)
120return wrappingSecurityKey.EncryptKey(encryptionMethod, keyToWrap);
System\IdentityModel\Tokens\EncryptedKeyEncryptingCredentials.cs (1)
78byte[] encryptedKey = _wrappingCredentials.SecurityKey.EncryptKey( _wrappingCredentials.Algorithm, _keyBytes );
System\IdentityModel\Tokens\SecurityKeyElement.cs (1)
91return _securityKey.EncryptKey(algorithm, keyData);
System.ServiceModel (1)
System\ServiceModel\Security\SecurityUtils.cs (1)
671return wrappingSecurityKey.EncryptKey(encryptionMethod, keyToWrap);