2 writes to _token
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\BootstrapContext.cs (2)
56_token = token; 105_token = token;
3 references to _token
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\Tokens\BootstrapContext.cs (3)
158else if (_token != null && _tokenHandler != null) 165_tokenHandler.WriteToken(writer, _token); 196get { return _token; }