1 write to _keyGeneration
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
109_keyGeneration = Add("KeyGeneration");
1 reference to _keyGeneration
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
351get { return _keyGeneration; }