1 reference to identity
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Claims\Rights.cs (1)
14static public string Identity { get { return identity; } }