2 references to _byteTokenType
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\BootstrapContext.cs (2)
75case _byteTokenType: 150info.AddValue(_tokenTypeKey, _byteTokenType);