4 writes to BadContextTokenFaultCode
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
452this.BadContextTokenFaultCode = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String183, 183); 481this.BadContextTokenFaultCode = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String183); 527this.BadContextTokenFaultCode = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String183, 183); 555this.BadContextTokenFaultCode = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String183);