3 writes to _encryptionKey
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\RsaEncryptionCookieTransform.cs (3)
55_encryptionKey = key; 72_encryptionKey = X509Util.EnsureAndGetPrivateRSAKey(certificate); 92_encryptionKey = value;
4 references to _encryptionKey
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\RsaEncryptionCookieTransform.cs (4)
56_decryptionKeys.Add(_encryptionKey); 73_decryptionKeys.Add(_encryptionKey); 89get { return _encryptionKey; } 93_decryptionKeys = new List<RSA>(new RSA[] { _encryptionKey });