1 write to version
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\SspiHelper.cs (1)
260this.version = version;