1 reference to HolderOfKeyString
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\Saml2Constants.cs (1)
198public static readonly Uri HolderOfKey = new Uri(HolderOfKeyString);