1 reference to EntityString
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\Saml2Constants.cs (1)
292public static readonly Uri Entity = new Uri(EntityString);