2 references to DoesNotHavePrivateKey
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\RsaSecurityKey.cs (2)
203this.privateKeyStatus = rsaCryptoServiceProvider.PublicOnly ? PrivateKeyStatus.DoesNotHavePrivateKey : PrivateKeyStatus.HasPrivateKey; 215this.privateKeyStatus = PrivateKeyStatus.DoesNotHavePrivateKey;