Base:
method
Get
System.IdentityModel.Tokens.SessionSecurityTokenCache.Get(System.IdentityModel.Tokens.SessionSecurityTokenCacheKey)