4 writes to Identifier
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
449this.Identifier = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String180, 180); 478this.Identifier = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String180); 524this.Identifier = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String180, 180); 552this.Identifier = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String180);