1 write to Version
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\SspiHelper.cs (1)
322Version = 0;