4 writes to Lifetime
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
969this.Lifetime = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String204, 204); 1037this.Lifetime = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String204); 1121this.Lifetime = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String204, 204); 1176this.Lifetime = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String204);