1 reference to postalcode
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Claims\ClaimTypes.cs (1)
68static public string PostalCode { get { return postalcode; } }