2 writes to SenderVouches
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
303this.SenderVouches = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String69, 69); 364this.SenderVouches = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String69);