4 writes to Generation
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
445this.Generation = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String176, 176); 474this.Generation = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String176); 520this.Generation = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String176, 176); 548this.Generation = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String176);