3 writes to identity
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\Tokens\SamlSubject.cs (3)
230this.identity = samlAuthenticator.ResolveIdentity(this.subjectToken); 242this.identity = SecurityUtils.CreateIdentity(identityClaim.Resource.ToString(), this.GetType().Name); 251this.identity = samlAuthenticator.ResolveIdentity(this.securityKeyIdentifier);
2 references to identity
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\SamlSubject.cs (2)
129get { return this.identity; } 231if ((this.identity == null) && (this.subjectKeyClaimset != null))