1 write to _issuerRef
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
89_issuerRef = Add("IssuerRef");
1 reference to _issuerRef
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
246get { return _issuerRef; }