1 write to Length
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\NativeMethods.cs (1)
136this.Length = (ushort)length;