1 reference to denyOnlySid
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Claims\ClaimTypes.cs (1)
45static public string DenyOnlySid { get { return denyOnlySid; } }