Base:
property
XmlSpace
System.Xml.XmlReader.XmlSpace