2 writes to TypeAttribute
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
761this.TypeAttribute = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String83, 83); 795this.TypeAttribute = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String83);