2 references to ThisLock
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\X509AsymmetricSecurityKey.cs (2)
41lock (ThisLock) 87lock (ThisLock)