1 reference to EncryptionKey
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\RsaEncryptionCookieTransform.cs (1)
273RSA encryptionKey = EncryptionKey;