4 writes to mruEntry
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\Tokens\MruSessionSecurityTokenCache.cs (4)
106this.mruEntry = new CacheEntry(); 168this.mruEntry = entry; 207this.mruEntry = entry; 295this.mruEntry = entry;
9 references to mruEntry
System.IdentityModel (9)
System\IdentityModel\Tokens\MruSessionSecurityTokenCache.cs (9)
136if (object.ReferenceEquals(this.mruEntry.Node, entry.Node)) 138this.mruEntry.Value = null; 139this.mruEntry.Node = null; 192if (this.mruEntry.Node != null && key != null && key.Equals(this.mruEntry.Node.Value)) 194return this.mruEntry.Value; 245if (object.ReferenceEquals(this.mruEntry.Node, entry.Node)) 247this.mruEntry.Value = null; 248this.mruEntry.Node = null;