1 reference to XmlDsigSep2000
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\KeyInfoSerializer.cs (1)
60this.serializerEntries.Add(new XmlDsigSep2000(this));