Base:
property
this
System.Xml.XmlReader.this[System.String]