Base:
method
GetAttribute
System.Xml.XmlReader.GetAttribute(System.String, System.String)