2 writes to _tokenBytes
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\BootstrapContext.cs (2)
77_tokenBytes = (byte[])info.GetValue(_tokenKey, typeof(byte[])); 136_tokenBytes = token;
3 references to _tokenBytes
System.IdentityModel (3)
System\IdentityModel\Tokens\BootstrapContext.cs (3)
148if (_tokenBytes != null) 151info.AddValue(_tokenKey, _tokenBytes); 180get { return _tokenBytes; }