2 references to Rsa
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Claims\Claim.cs (1)
151return new Claim(ClaimTypes.Rsa, rsa, Rights.PossessProperty, ClaimComparer.Rsa);
System\IdentityModel\Claims\ClaimComparer.cs (1)
40return Rsa;