1 write to _expiryTime
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
108_expiryTime = Add("ExpiryTime");
1 reference to _expiryTime
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
216get { return _expiryTime; }