4 writes to CloseTarget
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
1014this.CloseTarget = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String223, 223); 1082this.CloseTarget = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String223); 1141this.CloseTarget = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String223, 223); 1196this.CloseTarget = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String223);