1 write to reserved
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\SspiHelper.cs (1)
258dwSessionLifespan = reserved = 0;